2018

Jan 10 : Phase 4
Jan 31 : Phase 1
Feb 21 : Phase 2
Mar 14 : Phase 3
Apr 4 : Phase 4
Apr 25 : Phase 1
May 16 : Phase 2
Jun 6 : Phase 3
Jun 27 : Phase 4
Jul 18 : Phase 1
Aug 8 : Phase 2
Aug 29 : Phase 3
Sept 19 : Phase 4
Oct 10 : Phase 1
Oct 31 : Phase 2
Nov 21 : Phase 3
Dec 12 : Phase 4